Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Součásti základní školy

Základní škola

Do ZŠ jsou zařazováni žáci s lehkým mentálním postižením, pro které jsou nároky vzdělávacího plánu běžné základní školy příliš náročné. Ve třídách je snížený počet žáků, pracují zde speciální pedagogové. Obsah vzdělávacího programu je upraven pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání v ZŠ trvá devět let, dělí se na dva stupně (1 .- 5. ročník a 6. - 9. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základní vzdělání. Po ukončení ZŠ mohou pokračovat ve vzdělávání na běžných učilištích nebo středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (OU typu E, praktická škola dvouletá).

Přípravný stupeň ZŠ speciální plánujeme otevřít ve šk. roce 2021/2022

Zajišťuje předškolní vzdělávání dětí s těžkým zdravotním postižením (středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, autismus, souběžné postižení více vadami). Jsou zde využívány speciálně pedagogické metody a postupy k rozvoji komunikace, motoriky, sebeobsluhy a rozumových schopností dětí s těžkým zdravotním postižením.
V přípravném stupni jsou vzdělávány děti před zahájením školní docházky ve věku od čtyř do sedmi let, a to maximálně tři roky. Cílem je děti připravit na vzdělávání v základní škole speciální.

Základní škola speciální

Zde jsou vzděláváni žáci s těžkým zdravotním postižením - středně těžké mentální postižení a těžké mentální postižení, případně v kombinaci s dalšími vadami (autismus, tělesné postižení, smyslové postižení). Základem vzdělávání je individuální přístup ke každému z žáků. Rozvíjí se zde jejich rozumové schopnosti, psychomotorika, komunikační dovednosti (s využitím alternativních forem), sociální a sebeobslužné dovednosti. Podle svých schopností se žáci učí základy trivia (čtení, psaní, počítání).
Docházka do ZŠ speciální trvá deset let a člení se na dva stupně (1.- 6. ročník a 7.- 10. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základy vzdělání. Po absolvování ZŠ speciální mohou pokračovat ve středním vzdělávání na praktické škole dvouleté nebo praktické škole jednoleté.

MŠ a ZŠ při Dětské odborné léčebně Bukovany

Součástí školy jsou třídy mateřské a základní školy při zdravotnickém zařízení Dětská odborná léčebna Bukovany. Vzdělávání probíhá podle ŠVP DOL Bukovany s přihlédnutím na ŠVP kmenových škol. Výuku zajišťují zkušení pedagogové v jednom oddělení MŠ (12 dětí) a ve dvou třídách ZŠ.
Cílem vzdělávání je návaznost na učivo kmenové školy tak, aby se žák po návratu z léčebny mohl bez problémů zařadit zpět do výuky.

zde

Školní družina

Ve školní družině mohou žáci trávit čas v době mimo vyučování. Slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků. Ranní družina funguje od 6:15 do 7:45 hodin, odpolední družina od 11:40 - 16:00 hodin.

Školní jídelna

Pravidelné obědy pro žáky jsou zajištěny ve školní jídelně, která je součástí budovy základní školy. Žákům s těžkým zdravotním postižením je zajištěna pomoc při stravování a sebeobsluze při jídle.

Zápis dětí do prvních tříd

Více informací podá ředitelka školy Mgr. Pavlína Caisová, tel: 725 373 040, e-mail: caisova

Projekty

Investice do vzdělání

 • Výzva č. NPŽP 7/2019 - Přírodní zahrada 
 • Podpora vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky - KÚSK
 • Rámec  pro podporu investic o vzdělání - IROP 2021 - 2027
 • Rozvojový program Vybavení ŠPZ diagnostickými nástroji v roce 2020
 • ZŠ Příbram IV - šablony III  - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020297
 • ZŠ a MŠ Příbram IV - Šablony II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009734
 • CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861 86. Výzva IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – SC 2.4
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
 • Moderní škola 2010
 • Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
 • Comenius: Evropa - naše země

SFŽP

 • Zateplení budovy dílen
 • Zateplení objektu školního zařízení
 • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Finanční podpora a nadace

 • Česká Nadace 2000
 • BOVYS - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
 • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti
 • ETELA o. p. s.
 • Zdravá 5 - Nadační fond Albert

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz