Odborné učiliště, praktická škola, základní škola, mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

Speciálně pedagogické centrum Příbram pro žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

O SPC

SPC Příbram je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby rodičům a pedagogům dětí a žáků, zletilým klientům (dále klienti) se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o klienty s mentálním postižením, klienty se souběžným postižením více vadami (mentálního postižení souběžného s dalším postižením – poruchy autistického spektra, tělesné, zrakové a sluchové postižení, závažné poruchy chování a řeči). V případě kombinace mentálního postižení se zrakovým a sluchovým, spolupracujeme se speciálním pedagogickým centrem pro klienty se sluchovým a zrakovým postižením.

Speciálně pedagogické centrum nabízí svým klientům tyto služby:

Individuální komplexní diagnostiku, psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku jako podklad pro:

Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné pro zařazení klienta do školy zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ (MŠ speciální, ZŠ speciální,  ZŠ dříve praktická základní škola, Praktická škola jednoletá a dvouletá, OU – učební obor typu E). Dále pro možnost integrace dítěte, žáka v běžné MŠ a ZŠ.

Postup při zařazení klienta do péče SPC:

Na základě žádosti zletilého klienta nebo zákonného zástupce nezletilého klienta je dojednán termín poradenské služby v SPC. Poradenská služba je realizována ambulantně v SPC nebo ve škole, školských zařízeních či v rodině.

Je nutné se předem osobně, telefonicky nebo e-mailem (v tomto případě bude žadatel kontaktován pracovnicemi SPC) objednat a ve sjednaném termínu se dostavit. V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.

Zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta přinesou k nahlédnutí lékařské zprávy z vyšetření odborných lékařů, zprávy z vyšetření u odborných pracovníků (klinický psycholog, logoped…), zprávy a doporučení z jiných školských poradenských zařízení atd., mají-li je k dispozici.

Zákonní zástupci nezletilých klientů a zletilí klienti jsou po skončení vyšetření nebo intervence seznámeni s jeho průběhem. Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.

Při vydání zprávy a doporučení je zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b školského zákona.

Zákonný zástupce či zletilý klient zároveň potvrdí svým podpisem, že zpráva a doporučení ŠPZ s ním byly projednány a že porozuměl jejich povaze a obsahu.

V doporučení pro školu jsou uvedeny závěry vyšetření a navržena podpůrná opatření druhého až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta. Doporučení pro školu je zasíláno přímo do konkrétní školy prostřednictvím datové schránky.  

Kontakty

Mgr. Vladislava Tylšová, Mgr. Eva Slavíčková – 318472150, 702060955

Mgr. Věra Zemanová – 602145106

Email: spcpribram@ouu.pb.cz

Odborný tým tvoří:

Mgr. Vladislava Tylšová –  vedoucí SPC, speciální pedagog

Mgr. Věra Zemanová - speciální pedagog

Mgr. Eva Slavíčková - školní psycholog


Adresa SPC Příbram

Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Provozní doba SPC

Pondělí 8.00 – 11.30 12:30 - 14:00
Úterý 8.00 – 11.30 12:30 - 15:00
Středa 8.00 – 11.30 12:30 - 14:00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12:30 - 15:00
Pátek 8.00 – 11.30 12:30 - 13:00

Pracovní doba zaměstnanců SPC

 

Mgr. Vladislava Tylšová

Mgr. Věra Zemanová

Mgr. Eva Slavíčková

Po

6:30 – 15:00

7:00 – 13:30

 

Út

6:30 – 15:00

7:00 – 13:30

 7:30 – 16:00

St

6:30 – 15:00

7:00 – 13:30

7:30 – 16:00

Čt

6:30 – 16:00

7:00 – 13:30

 

6:30 – 14:00

7:00 – 13:30

 

Polední přestávka 11:30 – 12:00

Projekty

Investice do vzdělání

Finanční podpora a nadace

  • Nohel Garden a. s. 
  • Česká Nadace 2000
  • Laktea Madeta - Ovoce a zelenina do škol, Mléko  do škol
  • WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. - Obědy pro děti

Ukončené projekty 

SFŽP

  • Zateplení budovy dílen
  • Zateplení objektu školního zařízení
  • Změna lokálního zdroje tepla a zateplení budovy školy a tělocvičny

Napište nám...

Kontakty

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Úterý 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Středa 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 / 12:30 - 14:00

Úřední e-mailová adresa školy:

ouppb@kr-s.cz

ID datové schránky: qisxkys 

Více kontaktů >>
Developed by: Smartim.cz